Plain Gold Lakshmi Kasu Haram

plain gold lakshmi kasulaperu
Kasu Haram

22 carat gold plain Lakshmi kasu haram by Premraj Shantilal jewellers.