Ram Parivar haram and Lakshmi vaddanam

bridal gold haram set

22k gold antique Ram Parivar nakshi haram, jhumkas and Lakshmi vaddanam studded with precious stones by Sri Mahalaxmi gems & jewellers.