Polki diamond dashavataram haram

0
14
ram parivar polki haram

ram parivar polki haram

22k gold antique dashavataram haram adorned with polki diamonds, emeralds, rubies and pearls by Vonamala Jagadishwaraiah jewellers.