Uncut diamond haram and kasu mala

polki haram and kasu haram

Bride in layered gold balls rani haram with uncut diamond and emerald pendant, and plain gold Lakshmi kasu haram.